top of page

VÅRE BEHANDLINGSTILBUD

Listen over hva vi kan hjelpe med er lang.

De fleste vet at fysioterapeuter kan behandle ryggplager, nakkesmerter og hjelpe til med opptrening etter operasjoner, ved slitasje og skader i muskel- og skjelettsystemet. Men, vi kan også hjelpe personer som plages med visse typer svimmelhet, hodepine, kjevesmerter eller plager fra bekkenledd. Fysioterapi kan også være viktig for personer med nevrologiske skader og sykdommer som ryggmargsskader, slag, MS og Parkinsons sykdom. Ved hjerte- og lungesykdommer hjelper vi også til med individuelt tilpasset behandling. Psykomotoriske fysioterapeuter jobber spesielt med kroppslige plager knyttet til spenninger i kroppen.


Er du i tvil om fysioterapi er riktig behandlingsform for deg? Ta kontakt da vel!

Les mer om hva  du kan forvente av fysioterapi og hva vi som fysioterapeuter forventer av deg som pasient her.

Få utfyllende informasjon om våre ulike behandlingstilbud nedenfor.

Physical Therapist

FYSIOTERAPI

Image by Jesper Aggergaard

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Physiotherapy

MANUELLTERAPI

Image by Toa Heftiba

OSTEOPATI

Ankle%2520and%2520Ligaments_edited_edited.jpg

FYSIOTERAPI

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Diagnostisering

Ved diagnostisering tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie der han stiller spørsmål om det aktuelle problemet. Dette for å skape et helhetlig bilde av pasienten. Deretter gjør han en grundig undersøkelse.

Behandling

Behandlingen bestemmes ut i fra de funn vi gjør under undersøkelsen. Vi velger den behandlingsform som vi mener har best effekt på den enkelte pasienten.

For mer informasjon, besøk Norsk Fysioterpeutforbund sine nettsider: Hva er fysioterapi.

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe.


Behandlingen er aktuell for:

 • Barn, ungdom og voksne.

 • Deg med vedvarende smerter i muskulatur og skjelett.

 • Deg med anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tretthetstilstander.

 • Deg med plager relatert til pust

 • Deg med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller traumer.

 • Deg med alvorligere psykisk sykdom som psykoselidelse eller bipolar lidelse.

 • Deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende.

For mer informasjon, se forbundets nettsider: Hva er psykomotorisk fysioterapi?

MANUELLTERAPI

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning for fysioterapeuter som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende utdanning tilbys også ved universiteter i utlandet.

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.Manuellterapeutene kan også:

 • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi.

 • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser (røntgen, MR, CT m.m.)

 • sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker.

 • Ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt «dialogmøte» sammen med arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Hensikten med dialogmøtet er å komme fram til tiltak som tilrettelegger for at den sykemeldte kan være på jobb når det er medisinsk forsvarlig.

For mer informasjon, se forbundets nettsider: Hva er manuellterapi?

OSTEOPATI

Osteopati er en funksjonell medisinsk behandling for å øke kroppens evne til å behandle seg selv. Metoden er forebyggende, men virker også akutt og rehabiliterende.


Osteopati er idag en etablert manuell behandlingsform i mange land bl.a. USA, Australia og mange EU-land. Osteopati ble på midten av 1870-tallet utviklet av legen, kirurgen og ingeniøren Dr. Andrew Taylor Still. I dag er det utdannet ca. 46.000 osteopater i USA.

I England startet det med British School of Osteopathy i 1917 og har senere spredt seg utover i Europa. Behandlingsformen kom til Norge tidlig på 1990-tallet. Alle osteopater i Norge har bakgrunn som fysioterapeut eller lege. Utdannelsen er et deltidsstudium på 2310 timer over fem år. Fra 2009 kan utdannelsen taes som et femårig heltidsstudium i Norge.

Physiotherapy

FORVENTNINGER

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg .

 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg.

 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov.

 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.

 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling.

 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.


Hva forventer fysioterapeuten av deg?

 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen.

 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt.

 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time.

bottom of page